СТАТУТ УС МПА

СТАТУТ МІЖНАРОДНОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

УКРАЇНСЬКА СЕКЦІЯ МІЖНАРОДНОЇ ПОЛІЦЕЙСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ

( РЕДАКЦІЯ 2008 Р.)

ЗМІСТ

А. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ

1. Назва, правові засади, символіка та мови
2. Мета Української секції МПА
3. Склад, структура та місцезнаходження

Б. МІСЦЕВІ ОСЕРЕДКИ (РЕГІОНАЛЬНІ ВІДДІЛЕННЯ ТА ОСЕРЕДКИ)

4. Заснування та прийняття до складу
5. Членство
6. Статути
7. Адміністративне управління та структура
8. Призупинення діяльності
9. Виключення з Української секції МПА

В. НАЦІОНАЛЬНА ВИКОНАВЧА РАДА УКРАЇНСЬКОЇ СЕКЦІЇ МПА (НВР УС МПА)

10. Склад та завдання
11. Національний конгрес УС МПА
12. Конференція Національної виконавчої ради УС МПА
13. Умови участі у засіданнях

Г. НАЦІОНАЛЬНИЙ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ (НВК)

14. Вибори та склад
15. Відповідальність Національного виконавчого комітету УС МПА
16. Кризовий комітет
17. Постійні Національні комісії Д. Фінанси
18. Управління фінансами та майном УС МПА
19. Перевірка рахунків

Е. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

20. Об’єктивність
21. Публікації
22. Ліквідація
23. Регламент та Директиви
24. Зміни у Статуті, Регламенті та Директивах УС МПА

А. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ

Стаття 1. Назва, правові засади, символіка та мови
1.1. Повна назва: Міжнародна громадська організація Українська секція Міжнародної поліцейської асоціації. Скорочена назва: МГО „УС МПА» (надалі в тексті — Секція). Назва англійською мовою: International Non-Governmental Organization “Ukrainian Section International Police Association” (UА ІРА).
1.2. Секція є добровільним громадським формуванням, створеним на основі єдності інтересів для реалізації спільної мети та завдань у професійній, соціальній та культурній сферах, передбачених Статутом Міжнародної поліцейської асоціації та цим Статутом. Секція об’єднує громадян України та іноземців на основі спільних інтересів для реалізації мети і завдань, передбачених цим Статутом.
Секція здійснює свою діяльність у відповідності до Конституції України, чинного законодавства України, Статуту Міжнародної поліцейської асоціації та цим Статутом. Секція має статус колективного члена Міжнародної поліцейської асоціації (далі в тексті — МПА) на підставі ст. 2 п.1 Статуту МПА. Секція у відповідності до ст.15 п.З Статуту МПА зобов’язана сплачувати до Міжнародної скарбниці МПА щорічні міжнародні (членські) внески, розмір яких визначається конгресом відповідно до Статуту МПА, а загальна сума залежить від кількості членів Секції. Секція набуває статусу юридичної особи з моменту її реєстрації згідно з чинним законодавством України. Секція є міжнародною громадською організацією, діяльність якої поширюється на територію України, Швейцарської Конфедерації та держав, на територію яких поширюється діяльність МПА. Секція для виконання своїх статутних завдань співпрацює з державними, громадськими, релігійними організаціями та об’єднаннями, підприємствами і установами.
1.3. Секція виступає учасником цивільно-правових відносин, має відокремлене майно та самостійний баланс, може від свого імені набувати майнових та немайнових прав і виконувати відповідні обов’язки, бути позивачем та відповідачем у судах. Секція не відповідає за зобов’язання своїх членів, так само, як і члени Секції не відповідають за її зобов’язання. Держава та її органи не відповідають за зобов’язання Секції, так само, як і Секція не відповідає за зобов’язання держави та її органів.
1.4. Секція має свою символіку, яка реєструється у встановленому порядку і може використовуватись лише в рамках діяльності Секції. Символіка може бути захищена авторським правом відповідно до законодавства. Секція використовує символіку МПА у своїй діяльності та діяльності своїх місцевих осередків, а також для розробки власної символіки. Секція не має права передавати символіку МПА третім особам чи використовувати у комерційних інтересах. Секція може мати свої печатки, бланки, штампи та іншу атрибутику із зображенням символіки Секції, зразки яких затверджуються Національною виконавчою радою. Будь- яке використання символіки МПА чи Секції повинне здійснюватись лише з дозволу Національного виконавчого комітету УС МПА (далі в тексті — НВК).
1.6. Офіційна робоча мова Секції — українська. Міжнародні зв’язки Секції відповідно до ст. 1 п.4 Статуту МПА здійснюються однією з офіційних мов МПА: англійською, німецькою, французькою чи іспанською.

Стаття 2. Мета Української Секції МПА
2.1. УС МПА є незалежною міжнародною громадською організацією, до якої входять створені нею місцеві осередки (регіональні відділення, осередки та їх філії), які, насамперед, об’єднують членів Секції — працівників органів, підрозділів і військ МВС України та податкової міліції ДПА України «працюючих, у відставці чи службовців), незалежно від їх звання, статі, національності, кольору шкіри, мови або релігійних уподобань.
Секція зобов’язується дотримуватись принципів, викладених у Всесвітній Декларації Прав Людини, прийнятій Організацією Об’єднаних Націй у 1948 році, і визнає, що будь-які форми насилля несумісні з цими принципами.
2.2. Метою Секції є сприяння встановленню дружніх партнерських стосунків між працівниками міліції (поліції) країн — учасників МПА і участь у підтримці міжнародного співробітництва у правоохоронній діяльності, розвитку культурних зв’язків, розширенні знань та обміну професійним
досвідом.
Секція в межах своїх можливостей бере участь у розвитку взаємодопомоги у соціальній сфері, сприяє мирному співіснуванню між людьми і збереженню миру на Землі.
Секція та члени УС МПА не повинні втручатись у роботу офіційних правоохоронних чи контролюючих органів і використовувати членські посвідчення для вирішення питань, що не пов’язані зі статутною діяльністю.
2.3. Секція вважає своїми основними завданнями:
а) підтримувати повагу до закону і порядку серед працівників міліції та правоохоронних структур – членів Секції;
б) сприяти підвищенню престижу та авторитету міліцейської служби, зміцненню партнерських стосунків і співпраці між міліцією і населенням;
в) сприяти розвитку міжнародного співробітництва через встановлення дружніх зв’язків між працівниками міліції та поліції усіх країн, допомагати налагоджувати взаєморозуміння у вирішенні професійних проблем;
г) брати участь у розвитку співпраці у соціальній та культурній сферах та сприяти обміну професійним досвідом;
д) підтримувати особисті контакти членів Національних секцій, організовуючи обмін візитами груп та окремих осіб, спільне проведення свят, екскурсій, відпочинку та заохочувати до листування;
е) сприяти налагодженню контактів між молодими людьми із сімей працівників міліції (поліції) і проведенню міжнародних молодіжних зустрічей з метою формування взаємної поваги, терпимості та порозуміння між людьми, а також усвідомлення важливості і необхідності роботи міліції (поліції);
є) підтримувати ініціативу членів УС МПА щодо публікування матеріалів з досвіду правоохоронної діяльності чи юридичних питань, допомагати у підготовці бібліографії літератури про діяльність міліції (поліції), підтримувати міжнародні публікації з цієї тематики;
ж) сприяти обміну публікаціями з Національними секціями та випуску міжнародних видань з питань діяльності МПА.

Стаття 3. Склад, структура та місцезнаходження
3.1. До Секції входять лише створені нею місцеві осередки — регіональні відділення, осередки з правами регіональних відділень та їх філії (далі за текстом — Відділення та Осередки). Відділення та Осередки в установленому порядку представлені у Національній виконавчій раді (далі в тексті — НВР) для спільного досягнення мети та реалізації завдань, викладених у цьому Статуті.
3.2. Місцезнаходження центральних статутних органів Секції: Україна, місто Київ.
Юридична адреса: 03035 м. Київ-35, Солом’янська площа-1.

Б. МІСЦЕВІ ОСЕРЕДКИ (РЕГІОНАЛЬНІ ВІДДІЛЕННЯ, ОСЕРЕДКИ ТА ЇХ ФІЛІЇ)

Стаття 4. Заснування та прийняття до складу
4.1. Регіональні відділення Української секції МПА (далі — Відділення) створюються, як правило, відповідно до адміністративно-територіального поділу України на рівні Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, що мають спеціальний статус.
4.2. За необхідності забезпечення інтересів членів МПА та з метою оптимізації управління Секцією, НВК може надаватись дозвіл на створення у підрозділах з великою кількістю особового складу, діяльність яких носить міжрегіональний характер (зокрема в навчальних закладах та військах МВС України), осередків з наданням їм прав регіонального відділення (далі в тексті — Осередки).
4.3. Для оптимізації статутної діяльності та поширення ідей МПА серед працівників міліції в складі Відділення чи Осередку з дозволу НВК Секції можуть створюватись філії без статусу юридичної особи в районах, містах чи окремих підрозділах, відповідно до структурної побудови системи МВС України.
4.4. Відділення та Осередки можуть набувати статусу юридичної особи в установленому чинним законодавством України порядку тільки після прийняття їх до складу Секції. Їх діяльність обмежується територією регіону, де вони засновані, чи підрозділами, на які поширюється їх юрисдикція, і повністю підзвітна НВК. Будь-які офіційні пропозиції щодо міжнародної співпраці в межах МПА Відділення та Осередки і їх відокремлені підрозділи повинні вносити лише через Національний виконавчий комітет.
4.5. Відділення та Осередки не можуть ставати колективними членами інших громадських об’єднань.
4.6 Відділення чи Осередок приймаються до складу Секції НВР за рекомендацією НВК на підставі висновку Національного Генерального секретаря та Постійної комісії з внутрішніх питань про дотримання процедури заснування, відповідності Статуту новоствореного Відділення чи Осередку цьому Статуту. До офіційного прийняття до складу УС МПА Відділення чи Осередок можуть направляти своїх представників для участі в роботі Національного конгресу чи Конференції НВР, які скликаються Секцією, в якості спостерігачів за власний кошт.

Стаття 5. Членство
5.1. Секція, її Відділення та Осередки приймають до своїх лав працівників і військовослужбовців системи МВС України чи підрозділів інших відомств, на які поширюється дія Закону України „Про міліцію», а в окремих випадках — інших громадян України та іноземців. При цьому забезпечується дотримання принципів членства, викладених у ст.2 п.2.1 цього Статуту.
5.2. У Секції існують такі категорії членства:
а) основне (професійне);
б) асоційоване національне членство;
в) асоційоване іноземне членство;
г) особливе членство.
5.2.1. Основне (професійне) членство. Основу членства Секції становлять працівники системи МВС (як вільнонаймані, так і службовці), військовослужбовці Внутрішніх Військ МВС України та співробітники податкової міліції ДПА України.
5.2.2. Асоційоване національне членство. Членами Секції можуть прийматись працівники правоохоронних органів та військових формувань, створених відповідно до законодавства України, котрі співпрацюють з органами внутрішніх справ у вирішенні завдань забезпечення правопорядку.
5.23. Асоційоване іноземне членство. НВК, відповідно до ст.2 п.1„b» Міжнародних правил МПА та ст.2 п.2.3. Регламенту УС МПА, самостійно, або за поданням місцевих осередків може розглядати питання про членство в УС МПА іноземних громадян, які перебувають на службі в поліції (міліції), і в їх країнах не створені Національні секції МПА.
5.2.4. Особливе членство. Відділення та Осередки мають право на прийняття до УС МПА членів сімей працівників міліції, у тому числі вдів та вдівців.
У виняткових випадках з дозволу НВК до Секції можуть прийматися цівільні громадяни, які мають великі заслуги перед УС МПА чи системою МВС України. Таке членство носить статус «почесного».
Додаткові умови членства викладені у Регламенті УС МПА (ст. 2).

Стаття 6. Статути
6.1. Відділення та Осередки зобов’язані розробити і затвердити статути, які не повинні суперечити Статуту Міжнародної поліцейської асоціації, Статуту Секції та чинному законодавству України.
6.2. Порушення статутних вимог, положень Регламенту чи Директив з боку члена УС МПА повинне розглядатись керівними органами Відділення чи Осередку, до якого він належить. А вони, у свою чергу, вживають відповідних заходів реагування до нього. Коли Відділення чи Осередок не реагують на порушення, то несуть за це відповідальність згідно з Регламентом (ст. 5).
6.3. Порушення Статутів МПА чи УС МПА, Регламенту УС МПА і Міжнародних правил, а також Національних чи Міжнародних директив МПА з боку Відділень чи Осередків розглядається НВК Секції, який вживає визначені Регламентом УС МПА (ст. 5) заходи реагування та забезпечує усунення наявних недоліків. Про допущені Відділенням чи Осередком порушення та вжиті щодо них заходи НВК інформує ці Відділення та Осередки письмово, негайно після прийняття рішення, а також вносить це питання на розгляд найближчих чергових Конференцій НВР або Національного конгресу.

Стаття 7. Адміністративне управління та структура
7.1. Національний конгрес Секції обирає Національний виконавчий комітет, який забезпечує керівництво Секцією у період між конгресами та конференціями Національної виконавчої ради. Коло обов’язків НВК та термін його повноважень обмежуються Статутом Секції.
7.2. Склад Національного виконавчого комітету складається щонайменше з:
— Національного Президента Секції;
— Національного Генерального секретаря Секції;
— Національного скарбника Секції.
За необхідності відповідно до ст.14 п.14.2. цього Статуту Національним конгресом Секції можуть визначатись інші виборні посади у Національному виконавчому комітеті, їх кількість та повноваження.
7.3. Місцеві осередки Секції — Відділення та Осередки, обирають Виконавче Бюро, яке керує їх діяльністю у період між Загальними Зборами і Звітно-виборними Конференціями. Термін повноважень та зміст діяльності Виконавчого Бюро обмежується Статутом Відділення чи Осередку. До складу Виконавчого бюро обираються щонайменше:
7.3.1. У регіональному відділенні:
— Регіональний голова;
— Регіональний секретар;
— Регіональний скарбник.
7.3.2. В Осередку з правами регіонального відділення:
— Голова Осередку;
— Секретар Осередку;
— Скарбник Осередку.
На звітно-виборчій конференції можуть визначатись інші виборні посади у Виконавчому бюро та їх повноваження.
7.4. У створених відповідно до ст.4 п.4.3. цього Статуту філіях
обираються щонайменше:
— голова філії;
— заступник голови філії.
7.5. Відділення та Осередки незалежні у виборі кількості та структурної побудови свого адміністративного управління.
7.6. Відділення, Осередки та їх філії повинні діяти винятково у межах законодавства України, власних статутів, цього Статуту, Регламенту Секції та Статуту і Правил МПА.

Стаття 8. Призупинення діяльності
8.1. Національна виконавча рада УС МПА може призупинити діяльність Відділення, Осередку чи їх філій. У надзвичайних випадках це може зробити НВК УС МПА з наступним затвердженням свого рішення Національною виконавчою радою.
8.2. Підстави призупинення діяльності Відділення, Осередку чи їх філій і подальші пов’язані з цим процедури визначаються ст.5 Регламенту Секції.

Стаття 9. Виключення з Української секції МПА
9.1. Виключення Відділення чи Осередку, а також їх філій з Української секції Міжнародної поліцейської асоціації застосовується лише після призупинення їхньої діяльності з дотриманням усіх передбачених цим Статутом та Регламентом процедур, коли підстави для прийняття такого рішення не усунуті і продовжують існувати. Питання про виключення Відділення, Осередку чи їх філій зі складу Секції вирішується більшістю у дві третини голосів присутніх або представлених на Національному конгресі УС МПА чи конференції Національної виконавчої ради делегатів від Відділень та Осередків.
9.2. У випадку виключення Відділення, Осередку зі складу Української секції їх члени можуть стати на облік в інших Відділеннях, Осередках чи їх філіях, або в Національному Адміністративному центрі УС МПА, як це передбачено Регламентом УС МПА (ст.2 п.2.5).

В. НАЦІОНАЛЬНА ВИКОНАВЧА РАДА УКРАЇНСЬКОЇ СЕКЦІЇ МІЖНАРОДНОЇ ПОЛІЦЕЙСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ (НВР УС МПА)

Стаття 10. Склад та завдання.
10.1. Національна виконавча рада УС МПА є головним представницьким органом Української секції МПА, який несе повну відповідальність за зміст і напряки діяльності Секції, їх відповідність вимогам Міжнародного статуту і Міжнародних правил Асоціації та чинному законодавству України.
10.2. До складу НВР входить по одному делегату від кожного Відділення та Осередку, а також обраний Національний виконавчий комітет Секції. НВР збирається один раз на три роки на Національному конгресі Секції, а між Конгресами — не менше одного разу на рік на конференції Національної виконавчої ради.

Стаття 11. Національний конгрес УС МПА
11.1. Національний Конгрес є вищим органом УС МПА, який покликаний вирішувати найважливіші справи Секції. До виняткової компетенції Конгресу УС МПА відноситься: внесення змін та доповнень до Статуту та Регламенту Секції; вибори складу НВК; питання реорганізації чи ліквідації УС МПА.
Конгрес вважається таким, що відбувся, а рішення, які прийняті на ньому — обов’язковими для виконання, коли у його роботі взяли участь безпосередньо чи були представленими не менше двох третин Відділень та Осередків, які зареєстровані у складі Української секції МПА, а також не менше трьох четвертих складу Національного виконавчого комітету Секції.
НВК УС МПА скликає черговий Національний конгрес у визначений час і у визначеному місці, які затверджує Національна виконавча рада на своїх чергових засіданнях. Якщо з поважних причин необхідно внести зміни
у час чи місце проведення Конгресу, таке рішення приймає НВК і доводить його до відома усіх Відділень та Осередків Секції.
11.2. Надзвичайний Національний конгрес УС МПА скликається у
випадках:
— коли щонайменше половина усіх Відділень та Осередків подадуть до НВК УС МПА письмову заяву з обґрунтуванням необхідності його проведення;
— якщо виникне необхідність проведення нових виборів після створення Кризового комітету у відповідності до ст. 16.1 Статуту УС МПА. Такі вибори повинні відбутись протягом року після створення Кризового комітету. У разі, коли у зазначений період було заплановано проведення чергової конференції Національної виконавчої ради УС МПА, вона має бути скликана як Надзвичайний Національний конгрес УС МПА.
11.3. Позачерговий Національний конгрес УС МПА може бути скликаний за ініціативою НВК УС МПА чи за письмовими проханнями не менше половини Відділень та Осередків, що входять до складу УС МПА з метою:
— врегулювання спірних питань та розбіжностей, що виникли між статтями Статуту та Регламенту УС МПА, у відповідності до ст. 24.4 цього Статуту, або коли в цих документах виявлені положення, що суперечать чинному законодавству України;
— якщо є необхідність проведення довиборів до складу НВК УС МПА, коли один чи кілька його членів подали прохання про зняття з них повноважень, або коли хтось із членів НВК самоусунувся від виконання своїх обов’язків чи вчинив проступок, несумісний з перебуванням у керівних органах УС МПА.

Стаття 12. Конференція Національної виконавчої ради УС МПА
12.1. Конференція Національної виконавчої ради покликана вирішувати усі питання внутрішньо-секційної роботи та міжнародного співробітництва
Секції, крім визначених ст.11. п.11.1., у період між Національними конгресами.
Чергова конференція НВР скликається НВК у визначеному місці і у визначений час, затверджених на попередніх засіданнях НВР. Якщо з поважних причин виникає необхідність зміни місця чи часу проведення конференції НВР , рішення про це приймає НВК, про що інформує місцеві осередки.
12.2. Позачергова конференція Національної виконавчої ради може бути скликана у порядку, передбаченому ст. 11.3. Статуту УС МПА для скликання Позачергового Національного конгресу з метою:
— проведення невідкладних консультацій та прийняття рішень з питань формування внутрішньо-секційної політики та розвитку міжнародного співробітництва;
— термінової ратифікації угод про співпрацю з державними органами, громадськими формуваннями та зарубіжними партнерами.

13. Умови участі у засіданнях
13.1. Кожне Відділення та Осередок на засіданнях Національного конгресу чи конференції Національної виконавчої ради УС МПА має один голос. Увесь склад Національного виконавчого комітету на цих засіданнях має один колективний голос, який оголошується Національним Президентом після відповідних консультацій з членами НВК. Делегати Відділень та Осередків з правом вирішального голосу запрошуються на чергові засідання Національного конгресу чи Національної виконавчої ради за кошт Української секції.
За рішенням НВК за кошт Української секції УС МПА на чергові засідання Національного конгресу чи конференції Національної виконавчої ради можуть бути запрошені гості, яким надається право для виступу лише з питань, які становлять інтерес для діяльності УС МПА і задля презентації яких вони були запрошені, але при цьому вони участі у голосуванні не беруть.
13.2. Особливості участі у засіданнях Національних конгресів чи конференцій НВР інших учасників визначаються Регламентом УС МПА (ст.8 п.8.2, ст.9, ст.10, ст.11).

Г. НАЦІОНАЛЬНИЙ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ УС МПА (НВК УС МПА)

Стаття 14. Вибори та склад
14.1. Національний виконавчий комітет обирається на Національних конгресах УС МПА терміном на три роки.
14.2. До його складу, крім посад, визначених ст. 7.2. цього Статуту, можуть обиратись:
— Перший віце-президент Секції;
— Другий віце-президент Секції;
— Третій віце-президент Секції;
— Заступник Національного Генерального секретаря;
— Заступник Національного скарбника (головний бухгалтер);
— члени Української секції МПА, які обрані до керівних органів Міжнародної поліцейської асоціації.
До складу НВК, після попереднього узгодження, також можуть обиратись члени УС МПА, які обрані до керівних органів створених працівниками системи МВС громадських організацій, зміст діяльності яких збігається зі статутними завданнями Секції, а також керівні працівники служб і підрозділів центрального апарату МВС з метою координації дій щодо активізації використання можливостей УС МПА для участі у вирішенні завдань правоохоронної діяльності.
Кількість віце-президентів, а також інших членів НВК УС МПА визначається Національним конгресом.
Члени НВК можуть переобиратись.
14.3. Процедура виборів до складу Національного виконавчого комітету визначається Регламентом УС МПА (ст. 15) та відповідною Директивою.
14.4. Національний виконавчий комітет на своєму першому засіданні після обрання затверджує склад Постійного виконавчого бюро НВК (ПВБ),
яке має вирішувати поточні питання діяльності Секції у період між засіданнями НВК. До його складу за посадами входять Національний Президент, віце-президенти, Національний Генеральний секретар та Національний скарбник, а також члени НВК, функціональні обов’язки яких пов’язані з керівництвом Постійними комісіями УС МПА, участю в міжнародних виборних органах МПА чи виконанням завдань Секції, що потребують постійного узгодження і консультацій.
На кожному своєму черговому засіданні Національний виконавчий комітет інформується про рішення, прийняті Постійним виконавчим бюро.

Стаття 15. Відповідальність Національного виконавчого комітету УС МПА
15.1. Національний виконавчий комітет та його Постійне виконавче бюро несуть відповідальність за управління Секцією і за виконання рішень, прийнятих керівними органами Міжнародної поліцейської асоціації, а також Національною виконавчою радою УС МПА.
Постійне виконавче бюро наділяються повноваженнями діяти від імені Національного виконавчого комітету та Національної виконавчої ради у будь якій справі, що вимагає невідкладних дій, а також вирішенні інших питань, пов’язаних з поточними справами Секції.
15.2. Національний Президент і визначений ним член НВК УС МПА наділяються правом представляти Секцію в офіційних органах, громадських організаціях та судах.
15.3. Напрями роботи Національного виконавчого комітету УС МПА визначаються цим Статутом та Національними директивами.

Стаття 16. Кризовий комітет
16.1. У разі неможливості Національного виконавчого комітету продовжувати роботу з будь- яких причин, формується Кризовий комітет, до складу якого входять голови п’яти найстаріших за терміном створення Відділень чи Осередків (АР Крим, Закарпатського, Дніпропетровського, Київського обласних та Київського міського). Коли на час створення Кризового комітету одне з цих Відділень чи Осередків буде анульоване через призупинення, ліквідацію чи виключення зі складу Секції, його місце займає наступне найстаріше Відділення чи Осередок.
16.2. Кризовий комітет відповідає за ведення поточних справ, що входять до компетенції Національного виконавчого комітету та Постійного виконавчого бюро, поки не будуть проведені вибори їх нового складу у відповідності до ст.11 п.11.2. Статуту УС МПА.

Стаття 17. Постійні Національні комісії
17.1. Виходячи із завдань, які стоять перед УС МПА, в її складі формуються п’ять постійних Національних комісій, які співпрацюють з Національним виконавчим комітетом та ПВБ УС МПА і підтримують його роботу за визначеними напрямками:
— Національна комісія з професійних питань (НКП);
— Національна комісія з внутрішніх питань (НКВ);
— Національна комісія з питань зовнішніх зв’язків (НКЗЗ);
— Національна комісія з соціальних питань (НКС);
— Національна комісія з питань культури (НКК).
17.2. Формування складу постійних Національних комісій, їх форми роботи та відповідальність визначаються Директивою УС МПА про постійні Національні комісії УС МПА та відповідають Директиві МПА про Міжнародні комісії.

Д. ФІНАНСИ

Стаття 18. Управління фінансами та майном УС МПА
18.1. УС МПА та створені нею Відділення і Осередки є неприбутковими організаціями, які для виконання статутних завдань мають у своїй власності кошти, майно та інші активи.
Джерелами фінансування Секції та її Відділень і Осередків можуть бути:
— вступні та щорічні членські внески;
— добровільні пожертвування та благодійні внески;
— пасивні доходи;
— інші доходи, передбачені законодавством України.
18.2. УС МПА може мати у власності будинки, споруди, устаткування, транспорт, інвентар та інше майно культурно-освітнього і оздоровчого призначення.
18.3. Секція та її місцеві осередки у відповідності до чинного законодавства України зобов’язані здійснювати бухгалтерський та податковий облік, подавати податкову та статистичну звітність, сплачувати передбачені законодавством платежі та збори.
18.4. Поточне управління активами УС МПА та ведення бухгалтерського обліку здійснюють Національний скарбник та головний бухгалтер Секції відповідно до рішень Національної виконавчої ради, Національного виконавчого комітету та Постійного виконавчого бюро.
18.5. Відділення та Осередки зобов’язані вносити кошти на рахунок УС МПА та забезпечувати проведення визначених остаточних розрахунків у встановлені терміни, але не пізніше початку засідання чергових Національного конгресу УС МПА чи конференції Національної виконавчої ради УС МПА.
Усі видатки, необхідні для проведення масових заходів, прийом делегацій, замовлення рекламної та сувенірної продукції з символікою МПА та компенсація витрат, пов’язаних з відрядженнями і проживанням здійснюються на підставі складених кошторисів, затверджених в установленому порядку на засіданнях Постійного виконавчого бюро УС МПА.
Розміри вступних і щорічних внесків, порядок і терміни розрахунків та проведення інших операцій визначаються Національним конгресом і доводяться до Відділень і Осередків Директивою УС МПА про фінансову діяльність.
18.6. Фінансовий рік для УС МПА її Відділень та Осередків збігається з початком календарного року. Бухгалтерія УС МПА підводить фінансовий баланс станом на 31 грудня звітного року і надає Національній виконавчій раді УС МПА повний звіт про видатки та фінансовий стан Української секції.

Стаття 19. Перевірка рахунків
19.1. Фінансово-господарська діяльність УС МПА і її місцевих осередків повинна щорічно перевірятись зовнішнім аудитором.
19.2. Внутрішній аудит УС МПА здійснюється Контрольно-ревізійною комісією, що обирається Національним конгресом УС МПА в складі трьох членів УС МПА, котрі мають відповідну підготовку і практичний досвід такої роботи. Термін повноважень членів УС МПА, обраних до Контрольно-ревізійної комісії Секції, може бути продовженим лише один раз.
Аналогічні Ревізійні комісії обираються Відділеннями та Осередками УС МПА.
Процедура виборів та обов’язки Контрольно-ревізійної комісії встановлюються Регламентом УС МПА (ст. 17).

Е. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 20. Об’єктивність
Члени Національного виконавчого комітету УС МПА та постійних Національних комісій, члени Контрольно-ревізійної комісії чи Кризового комітету зобов’язані виконувати свої обов’язки на користь УС МПА, незалежно від інтересів своїх Відділень, Осередків чи окремих членів або посадових осіб УС МПА.

Стаття 21. Публікації
21.1. Публікації від імені УС МПА можуть носити лише інформаційний характер і мати на меті поширення ідей МПА серед працівників правоохоронних органів чи сприяння поширенню досвіду професійної діяльності.
УС МПА, її Відділення та Осередки не можуть робити чи публікувати заяви з політичних, релігійних або расових питань.
В усіх публікаціях чи заявах суб’єкти УС МПА повинні дотримуватись жорсткої політики нейтралітету, яку проводить Асоціація.
21.2. Звіти та протоколи засідань з позначкою „Для внутрішнього користування» не можна публікувати у відкритих виданнях, або передавати особам, які не мають повноважень на їх отримання. Перелік таких відомостей затверджується НВК Секції.
21.3. Національний виконавчий комітет УС МПА за підсумками року видає „Інформаційний бюлетень УС МПА», в якому публікує звіти про роботу Секції, Постійних комісій, нормативні документи, рішення Національного виконавчого комітету та ПВБ, а також інші матеріали внутрішньо-секційної роботи, необхідні для забезпечення статутної діяльності.

Стаття 22. Ліквідація
22.1. Ліквідація УС МПА може мати місце:
а) у разі прийняття Всесвітнім конгресом МПА в установленому поряду рішення про виключення Секції зі складу МПА;
б) у разі реорганізації Секції, коли за це рішення проголосувало не менше двох третин присутніх чи представлених на Конгресі УС МПА делегатів з правом вирішального голосу. Секція не може бути реорганізована в юридичну особу, що має на меті одержання прибутку;
в) у разі ліквідації Секції Надзвичайним конгресом УС МПА, за умови підтримки цього рішення не менше трьома чвертями від присутніх чи представлених в установленому порядку делегатів з правом вирішального голосу;
г) за рішенням суду.
22.2. Використання майна, споруд, коштів та інших активів, що належать УС МПА, після прийняття рішення про ліквідацію Секції, визначається Ліквідаційною комісією, обраною Надзвичайним конгресом, у відповідності до чинного законодавства України. У разі ліквідації майно Секції передається іншій неприбутковій організації такого ж виду або в дохід бюджету.

Стаття 23. Регламент та Директиви
23.1. Регламент УС МПА приймається для роз’яснення, уточнення та підтримки положень Статуту УС МПА.
23.2. Складні процедури або питання, які потребують детальнішої регламентації та роз’яснень, ніж це можна зробити в Статуті чи Регламенті УС МПА. розглядаються в Директивах УС МПА, які готуються Виконавчим комітетом та ПВБ, і в подальшому затверджуються Національним конгресом чи конференцією НВР.
23.3. Регламент та Директиви УС МПА є невід’ємними частинами Статуту УС МПА і обов’язкові для виконання всіма суб’єктами Секції.

Стаття 24. Зміни у Статуті, Регламенті та Директивах УС МПА
24.1. Зміни до Статуту чи Регламенту УС МПА можуть вноситись тільки Національним конгресом УС МПА двома третинами усіх присутніх чи представлених на засіданні делегатів з правом вирішального голосу.
24.2. Зміни до Директив УС МПА вносяться на конференції НВР або Національному конгресі двома третинами усіх присутніх чи представлених на засіданні делегатів з правом вирішального голосу.
24.3. Будь-яка поправка (крім поправок до Статуту) набуває чинності відразу після завершення Національного конгресу чи конференції НВР УС МПА.
24.4. Якщо після завершення Національного конгресу чи конференції НВР УС МПА виявиться, що будь-яка поправка, яка була внесена до Статуту чи Регламенту УС МПА, суперечить Міжнародному статуту чи Міжнародним правилам або чинному законодавству України, усунення цих розбіжностей у період між Національними конгресами вирішується під час проведення найближчої конференції НВР, причому засідання, на якому розглядається це питання, оформляється як Позачерговий Національний конгрес, а наступні засідання вважаються конференцією НВР.
За необхідності у такому ж порядку можуть вирішуватись питання обрання на вакантні ключові посади у складі Національного виконавчого комітету УС МПА у разі вибуття чи дострокового складення повноважень членів НВК, обраних Конгресом.
24.5. Усі проблеми, пов’язані з уточненням положень Статуту чи Регламенту УС МПА, тимчасово вирішуються Національним виконавчим комітетом та Постійним виконавчим бюро до затвердження цих рішень Національною виконавчою радою.
24.6. Зміни до Статуту Секції підлягають обов’язковій реєстрації відповідно до законодавства України.